Kepala Kejaksaan Negeri Kaur

POFRIZAL, SH., MH

JAKSA MADYA (IV.a)

NIP. 19811102 200212 1 002

NRP. 403810099